Woordenboek

Wat is een beoordelingsgesprek?

Een beoordelingsgesprek, een cruciaal element binnen het HR-proces, is een gestructureerd en periodiek overleg tussen een werknemer en zijn leidinggevende waarin prestaties, ontwikkeling en verwachtingen worden besproken. Het beoordelingsgesprek, ook wel bekend als functionerings- of evaluatiegesprek, is een belangrijk onderdeel van personeelsmanagement. Het biedt zowel werknemers als werkgevers de mogelijkheid om prestaties te beoordelen, doelen vast te stellen en ontwikkelingsplannen te bespreken.

Inhoudsopgave

Waarom een beoordelingsgesprek

Het beoordelingsgesprek is van cruciaal belang voor zowel werknemers als werkgevers om verschillende redenen:

 • Voor werknemers biedt het waardevolle feedback over hun prestaties, helpt het bij loopbaanontwikkeling en geeft het hen de mogelijkheid om verwachtingen af te stemmen met hun leidinggevenden.
 • Voor werkgevers biedt het inzicht in de prestaties en ontwikkelingsbehoeften van werknemers, ondersteunt het beloningsbeslissingen, en helpt het bij het identificeren van talent en het plannen van personeelsbeleid.

Voorbereiden beoordelingsgesprek

Om het meeste uit het gesprek te halen, is het belangrijk dat alle deelnemers zich goed voorbereiden op dit gesprek.

Voorbereiding vanuit de werkgever:

 • Het vaststellen van duidelijke en meetbare doelstellingen en verwachtingen voor de werknemer.
 • Het verzamelen van feedback van collega's en andere relevante stakeholders over het functioneren van de werknemer.
 • Het voorbereiden van documentatie en gegevens met betrekking tot de prestaties van de werknemer gedurende de beoordeelde periode.
 • Het plannen van voldoende tijd en ruimte voor het gesprek en het zorgen voor een constructieve en ondersteunende omgeving.

Voorbereiding vanuit de medewerker:

 • Het reflecteren op de eigen prestaties en resultaten gedurende de beoordeelde periode.
 • Het identificeren van sterke punten en gebieden voor verbetering, en voorbeelden en prestaties om deze te ondersteunen.
 • Het voorbereiden van vragen of discussiepunten voor het gesprek, inclusief doelstellingen voor de toekomstige periode en ontwikkelingsbehoeften.
 • Het openstaan voor feedback en het hebben van een constructieve en proactieve houding tijdens het gesprek.

Voorbeeld beoordelingsgesprek

Naast een goede voorbereiding, is het ook belangrijk van te voren een agenda op te stellen. Dit helpt niet alleen in de voorbereiding, maar helpt tijdens het gesprek ook om structuur te geven. Hiermee zorg je ervoor dat alle aspecten die moeten worden afgevinkt, ook echt afgevinkt worden.

Een voorbeeld van hoe je beoordelingsgesprek er uit kan zien:

 1. Introductie:
  Inleiding waarin het doel en de agenda van het gesprek worden uitgelegd. Dit omvat vaak het verwelkomen van de werknemer, het benadrukken van het belang van het gesprek en het vaststellen van de tijdlijn.
 2. Feedback over prestaties:
  Bespreking van de prestaties van de werknemer gedurende de beoordeelde periode. Zowel positieve als negatieve feedback wordt gegeven, gebaseerd op prestaties, doelstellingen en verwachtingen.
 3. Doelstellingen en ontwikkeling:
  Evaluatie van de voortgang ten opzichte van eerdere doelstellingen en het stellen van nieuwe doelstellingen voor de komende periode. Dit omvat ook het bespreken van ontwikkelingsmogelijkheden en het opstellen van een ontwikkelingsplan.
 4. Discussie en dialoog:
  Gelegenheid voor de werknemer om vragen te stellen, eventuele zorgen te uiten en feedback te geven over het beoordelingsproces. Dit is een interactieve sectie waarin open communicatie wordt aangemoedigd.
 5. Samenvatting en actiepunten:
  Recapitulatie van de belangrijkste punten die tijdens het gesprek zijn besproken, inclusief eventuele afspraken of actiepunten die zijn vastgesteld. Dit omvat ook het benadrukken van de follow-up stappen die zullen worden genomen na het gesprek.
 6. Afsluiting: 
  Formele afsluiting van het gesprek waarbij eventuele vervolgstappen worden besproken, zoals het opstellen van een verslag van het gesprek, het plannen van toekomstige follow-upgesprekken of het verstrekken van verdere ondersteuning aan de werknemer.

Beoordelingsformulier werknemer

Het hebben van een beoordelingsformulier tijdens het gesprek is handig om zo op een gestructureerde en consistente manier prestaties te evalueren. Het stelt zowel de werknemer als de leidinggevende in staat om de beoordeling op objectieve criteria te baseren en om relevante informatie vast te leggen. Bovendien dient het als een nuttig referentiepunt tijdens het beoordelingsgesprek en kan het helpen bij het documenteren van de voortgang en ontwikkeling van de werknemer over verschillende beoordelingsperiodes heen.

Voorbeeld beoordelingsformulier

Om je op weg te helpen, hebben wij een beoordelingsformulier gecreëerd om te gebruiken of om op weg te helpen.

Tips voor beoordelingsgesprek

Hier zijn drie tips voor een succesvol beoordelingsgesprek:

 1. Wees voorbereid: Zowel werknemer als leidinggevende moeten zich voorbereiden op het gesprek. Werknemers kunnen hun prestaties en doelstellingen gedurende de beoordeelde periode evalueren, sterke punten identificeren en voorbeelden van succesvolle projecten of taken voorbereiden. Leidinggevenden kunnen feedback van collega's verzamelen, relevante documentatie over prestaties van de werknemer verzamelen en doelstellingen voor de toekomstige periode opstellen.
 2. Wees open en constructief: Het beoordelingsgesprek moet een open en eerlijke dialoog zijn waarin beide partijen zich comfortabel voelen om feedback te geven en te ontvangen. Zowel werknemer als leidinggevende moeten constructief zijn in hun feedback, waarbij ze zowel successen als gebieden voor verbetering bespreken. Luister actief naar elkaars perspectieven en werk samen om oplossingen te vinden voor eventuele uitdagingen.
 3. Stel doelen en actiepunten: Gebruik het beoordelingsgesprek als een kans om nieuwe doelen en ontwikkelingsplannen voor de toekomstige periode vast te stellen. Werknemer en leidinggevende moeten samen doelen formuleren die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (SMART-doelen). Zorg ervoor dat er duidelijke actiepunten worden vastgesteld om deze doelen te bereiken, en plan eventuele follow-upgesprekken om de voortgang te bespreken.

Vervolgstappen

Na een beoordelingsgesprek kunnen verschillende vervolgstappen worden genomen, afhankelijk van de uitkomst van het gesprek en de behoeften van zowel de werknemer als de werkgever. Enkele mogelijke vervolgstappen zijn:

 1. Opstellen van een ontwikkelingsplan: Gebaseerd op de besproken prestaties en doelen tijdens het gesprek, kan een ontwikkelingsplan worden opgesteld om de groei en ontwikkeling van de werknemer te bevorderen. Dit kan onder meer training, coaching of mentoring omvatten.
 2. Follow-up gesprekken: Het plannen van follow-up gesprekken om de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen te bespreken en eventuele verdere ondersteuning te bieden die nodig is.
 3. Beloningsbeslissingen: Het gebruiken van de uitkomsten van het beoordelingsgesprek als input voor beloningsbeslissingen, zoals salarisverhogingen, bonussen of promoties.
 4. Documentatie: Het opstellen van een verslag van het beoordelingsgesprek, inclusief de besproken doelen, actiepunten en eventuele vervolgstappen die zijn afgesproken.
 5. Feedback verwerken: Het verwerken van feedback van het beoordelingsgesprek en het gebruiken ervan om eventuele verbeteringen aan te brengen in het beoordelingsproces voor de toekomst.

Een beoordelingsgesprek is een kans om te kijken hoe goed je hebt gewerkt en wat je nog kunt verbeteren. Het gaat er niet alleen om te zien wat je hebt bereikt, maar ook om te spreken over wat je nog wilt doen.

Veelgestelde vragen

 1. Wat moet ik meenemen naar het beoordelingsgesprek?
  Tijdens het beoordelingsgesprek is het handig om eventuele documenten mee te nemen die relevant zijn voor je prestaties gedurende de beoordeelde periode, zoals projectresultaten, doelstellingen en ontwikkelingsplannen. Ook is het nuttig om aantekeningen te maken tijdens het gesprek om belangrijke punten te onthouden.
 2. Wat als ik het niet eens ben met mijn beoordeling?
  Als je het niet eens bent met je beoordeling, is het belangrijk om dit op een constructieve manier met je leidinggevende te bespreken tijdens het beoordelingsgesprek. Je kunt je standpunt ondersteunen met concrete voorbeelden en suggesties doen voor verbetering. In sommige gevallen is er ruimte voor een eigen reactie op het beoordelingsformulier.
 3. Wat gebeurt er na het beoordelingsgesprek?
  Na het beoordelingsgesprek kunnen verdere acties worden ondernomen, zoals het opstellen van een ontwikkelingsplan voor de komende periode, het vaststellen van nieuwe doelstellingen of het plannen van trainingen en ontwikkelingsactiviteiten. Het gesprek kan ook dienen als input voor beloningsbeslissingen of promotiemogelijkheden.
 4. Waarom houd je een beoordelingsgesprek?
  Een beoordelingsgesprek wordt gehouden om de prestaties van werknemers te evalueren, doelen vast te stellen en ontwikkelingsplannen te bespreken. Het biedt zowel werknemers als werkgevers de gelegenheid om verwachtingen af te stemmen, feedback te geven en loopbaanontwikkeling te bevorderen.
Beoordelingsgesprek - Frequently Asked Questions(FAQ)
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager