Woordenboek

FTE: Wat is het nou precies?

FTE, een afkorting voor Full-Time Equivalent, is een essentieel begrip in de wereld van personeelsbeheer en human resources. Deze term verwijst naar de eenheid waarmee de totale arbeidsduur van een werknemer wordt gemeten, op basis van een voltijdse werkweek. FTE wordt vaak gebruikt om het aantal personeelsleden in termen van voltijdbanen te standaardiseren, waardoor organisaties een uniforme maatstaf krijgen om de omvang van hun personeelsbestand te evalueren.

Een FTE vertegenwoordigt de arbeidsduur die overeenkomt met een voltijdbaan gedurende een bepaalde periode, meestal per week of per jaar. Het concept is vooral handig bij het vergelijken van werknemers met verschillende werkuren, zoals deeltijdwerkers, op een gestandaardiseerde basis.

Een FTE wordt berekend door de totale arbeidsuren van een werknemer in een bepaalde periode te delen door het aantal standaarduren voor een voltijdbaan in dezelfde periode. Stel bijvoorbeeld dat een werknemer 30 uur per week werkt en de standaard voltijdse werkweek in de organisatie 40 uur bedraagt. De FTE van deze werknemer zou dan 30 uur gedeeld door 40 uur, wat neerkomt op 0,75 FTE.

Wat zijn kenmerken van een FTE?

Belangrijke kenmerken van FTE zijn onder andere:

  1. Definitie van een voltijdbaan: FTE is gebaseerd op de standaard arbeidsduur voor een voltijdbaan binnen een specifieke organisatie of industrie. Deze standaarduren variëren wereldwijd en kunnen bijvoorbeeld 40 uur per week, 35 uur per week, of zelfs 37,5 uur per week bedragen.
  2. Uniforme maatstaf: Door FTE te gebruiken als een uniforme maatstaf, kunnen organisaties gemakkelijk de omvang van hun personeelsbestand evalueren, ongeacht de variabele werkuren van individuele werknemers.
  3. Vergelijking van werknemers: FTE maakt het mogelijk om werknemers met verschillende arbeidsuren op een gelijke basis te vergelijken. Dit is vooral handig bij het analyseren van personeelssterkte, budgetplanning en het meten van arbeidsproductiviteit.
  4. Budgettering: Organisaties kunnen FTE gebruiken bij het opstellen van budgetten en het analyseren van personeelskosten. Het biedt een gestandaardiseerde maatstaf die nuttig is bij het voorspellen van kosten en het toewijzen van middelen.
  5. Deeltijdwerkers: FTE is bijzonder relevant in organisaties waar deeltijdwerkers met variabele werkuren gebruikelijk zijn. Het helpt om een eenduidige basis te creëren voor het begrijpen van het personeelsbestand, zelfs als werknemers verschillende werkpatronen hebben.

FTE wordt vaak gebruikt in verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. In de gezondheidszorg kan het bijvoorbeeld worden gebruikt om de personeelsbezetting van een ziekenhuis te meten, waar artsen, verpleegkundigen en ander personeel vaak verschillende werkuren hebben.

Gebruik van totaal FTE

Het concept is ook van cruciaal belang bij het analyseren van personeelssterkte in relatie tot de operationele behoeften van een organisatie. Het stelt HR-professionals in staat om nauwkeuriger te plannen en te anticiperen op de benodigde middelen, waarbij de FTE als leidraad fungeert voor het bepalen van het aantal benodigde werknemers.

In de context van personeelsbeheer kan FTE worden gebruikt voor:

  1. Budgetplanning: Organisaties kunnen FTE gebruiken om de personeelskosten te begroten op basis van een gestandaardiseerde voltijdse arbeidsduur.
  2. Arbeidsproductiviteit: FTE biedt een maatstaf voor arbeidsproductiviteit, waarbij het aantal voltijdse equivalenten wordt afgezet tegen de behaalde resultaten.
  3. Personeelsplanning: Het gebruik van FTE vergemakkelijkt personeelsplanning door een uniforme basis te bieden voor het beoordelen van de huidige en toekomstige personeelsbezetting.
  4. Rapportage en Analyse: HR-professionals kunnen FTE gebruiken voor rapportage en analyse om trends in de personeelsbezetting te identificeren en strategieën voor personeelsbeheer te optimaliseren.

In de praktijk is FTE een waardevol instrument voor organisaties om hun personeelsbestand te begrijpen, te plannen en te beheren. Het stelt hen in staat om flexibel om te gaan met variabele werkuren, deeltijdwerk en andere moderne arbeidspraktijken, terwijl het toch een gestandaardiseerde basis biedt voor vergelijking en evaluatie. Het begrip FTE is daarmee een sleutelelement geworden in het effectieve beheer van menselijk kapitaal en het optimaliseren van de algehele operationele efficiëntie.

Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager