14/3/2024

Jonge medewerkers voorbereiden op het pensioen

2 minuten
Een oude man met papieren in zijn hand achter zijn bureau.

Het Nederlandse pensioenstelsel staat wereldwijd bekend om zijn soliditeit en zorgvuldige opbouw, waardoor het een stevig vangnet biedt voor gepensioneerden. De structuur ervan is gebaseerd op principes van collectiviteit, solidariteit en duurzaamheid.

Als jonge professional lijkt het pensioen misschien ver weg, maar het is nooit te vroeg om na te denken over je financiële toekomst. Het begrijpen van het belang van pensioen en hoe je jongere medewerkers motiveert om over hun latere jaren na te denken, is cruciaal in een wereld waarin financiële planning steeds belangrijker wordt.

Drie pilaren van het Nederlandse pensioenstelsel

Laten we beginnen met het uit een te zetten hoe het Nederlandse pensioenstelsel is opgebouwd. Het Nederlandse pensioenstelsel rust op drie cruciale pijlers die gezamenlijk een uitgebreid systeem vormen om de inkomenszekerheid van burgers na pensionering te waarborgen.

1. AOW (Algemene Ouderdomswet)

De eerste pijler, de AOW, is een basispensioen dat door de overheid wordt gefinancierd en uitgekeerd aan alle ingezetenen van Nederland. Het doel van de AOW is om een minimaal financieel vangnet te bieden voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, ongeacht hun arbeidsverleden.

2. Aanvullend pensioen

De tweede pijler omvat pensioenregelingen die door werkgevers worden aangeboden aan hun werknemers. In samenwerking met sociale partners, zoals vakbonden, spelen werkgevers een cruciale rol bij het faciliteren van collectieve pensioenfondsen. Deze aanvullende pensioenen zijn bedoeld om het inkomen van gepensioneerden aan te vullen en zijn gebaseerd op het aantal dienstjaren en het salaris.

3. Individuele pensioenopbouw en lijfrentes

De derde pijler is gericht op individuele verantwoordelijkheid voor pensioenopbouw. Zelfstandig ondernemers, freelancers en andere individuen zonder toegang tot collectieve regelingen kunnen hun pensioen opbouwen door middel van individuele pensioenproducten, lijfrentes en spaarrekeningen.

Collectiviteit en solidariteit

Een van de kenmerkende aspecten van het Nederlandse pensioenstelsel is het principe van collectiviteit. Pensioenfondsen zijn vaak sectoraal georganiseerd, waarbij werknemers binnen een bepaalde bedrijfstak hun krachten bundelen. Deze collectiviteit stelt fondsen in staat risico's te delen en rendementen gezamenlijk te benutten, wat bijdraagt aan een stabiel pensioen voor alle deelnemers.

Solidariteit vormt een tweede belangrijk principe. Binnen pensioenfondsen dragen jongere deelnemers bij aan het pensioen van oudere deelnemers. Dit solidariteitsprincipe weerspiegelt het idee dat verschillende generaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars financiële welzijn, wat resulteert in een gebalanceerd systeem van geven en ontvangen.

Hoe motiveer je tot pensioeninleg?

In niet elke sector is pensioenopbouw collectief geregeld. Daarentegen is het met de vergrijzing belangrijk om nu al na te denken over het pensioen van later. Stel daarom je medewerkers de vraag: “Hoe zie jij je pensioen voor je?” Onderzoek wijst uit dat het visualiseren van het pensioen cruciaal is om de pensioenspaarzin te behouden, vooral voor werknemers tussen de 45 en 54 jaar oud. Denk na over hoe je jouw pensioen ziet. Wil je de wereld rondreizen, genieten van hobby's of simpelweg ontspannen zonder je zorgen te maken over financiën?

Veel 'midlifers' blijven gemotiveerd om te sparen door zich een beeld te vormen van hoe ze hun pensioen willen doorbrengen. Door deze visualisatie worden financiële doelen tastbaarder en wordt het gemakkelijker om prioriteiten te stellen.

Een realistisch spaardoel stellen

Een van de meest effectieve manieren om jongere werknemers te motiveren na te denken over pensioen is door het stellen van duidelijke spaardoelen. Hoeveel wil je tegen de tijd dat je met pensioen gaat? Dit hoeft geen vast bedrag te zijn, maar het helpt wel om een idee te hebben van het inkomen dat je nodig hebt om het leven te leiden dat je voor ogen hebt.

Betrek werknemers actief

Het is niet genoeg om alleen informatie te verstrekken over pensioenplanning. Werkgevers kunnen jongere werknemers actief betrekken bij het proces. Dit kan variëren van workshops over financiële planning tot het aanmoedigen van vragen en discussies over pensioenopties. Laat zien dat nu nadenken over later belangrijk is.

De rol van de werkgever

Werkgevers spelen een cruciale rol bij het aanmoedigen van jongere werknemers om na te denken over hun latere jaren. Dit omvat niet alleen het verstrekken van informatie over pensioenregelingen, maar ook het creëren van een cultuur die financiële planning waardeert.

Alyshia Harrington-Clark, hoofd van directe bijdragen, master trusts en levenslange spaarregelingen bij de Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA), benadrukt het belang van werkgevers bij het aanmoedigen van sparen boven het minimale bijdrageniveau. Ze stelt dat "hoewel minimale bijdragen momenteel op 8% staan, er een algemene consensus is dat er meer pensioenopbouw nodig is om ervoor te zorgen dat werkgeversbijdragen worden gemaximaliseerd."

Financiële educatie

Kate Smith, hoofd van pensioenen bij Aegon, benadrukt het belang van regelmatige en behapbare financiële educatie. Ze zegt: "Werkgevers kunnen proberen dit moment te gebruiken om hun werknemers aan te moedigen om prioriteit te geven aan pensioenen, hun waarde te begrijpen en hun leven na het werk te visualiseren."

In een wereld waarin financiële zekerheid steeds belangrijker wordt, is het essentieel dat werkgevers jongere medewerkers helpen bij het begrijpen van het belang van pensioenplanning en hen motiveren om actief stappen te ondernemen om een solide financiële toekomst op te bouwen.

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager