8/4/2024

Streven naar gelijke kansen: Wetsvoorstel arbeidsdiscriminatie verworpen

2 minuten
Diverse handen op elkaar

Op 26 maart stemde de Eerste Kamer tegen het wetsvoorstel voor Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Deze beslissing kwam na uitgebreide kritiek van verschillende belanghebbenden. Een van de voornaamste argumenten tegen de wet was de vrees voor extra regeldruk, vooral voor kleinere bedrijven. Het voorstel, dat tot doel had onbedoelde discriminatie tegen te gaan, werd verworpen ondanks brede steun in de Tweede Kamer. Dit resultaat heeft vragen opgeroepen over de prioriteit van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en de rol van wetgeving daarin.

Wat hield het wetsvoorstel in en waarom was het belangrijk?

Het wetsvoorstel beoogde gelijke kansen bij werving en selectie te bevorderen door toezicht en handhaving op de naleving van anti-discriminatiewetgeving te versterken. Met name wilde de wet onbedoelde discriminatie op basis van bijvoorbeeld afkomst, leeftijd of geslacht tegengaan tijdens het wervings- en selectieproces. Dit was een cruciale stap, gezien de ervaringen van veel Nederlanders met een migratieachtergrond en ouderen, die vaak discriminatie op de arbeidsmarkt ondervinden.

Het wetsvoorstel voorzag in wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs (Waadi). Het gaf de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) toezichthoudende bevoegdheden om te controleren of werkgevers en intermediairs een wervings- en selectiebeleid hanteerden dat discriminatie voorkwam en gelijke kansen bevorderde. Deze wetgeving was van groot belang om een duidelijke norm te stellen: discriminatie mag geen rol spelen in het selecteren van werknemers.

Aanpassing voor goedkeuring

Een van de kernpunten van het wetsvoorstel was de verplichting voor werkgevers en wervingsbureaus om transparantie te bieden in hun sollicitatieprocessen. Ze dienden vast te leggen op welke objectieve wijze ze sollicitanten zouden beoordelen, met als doel een gelijke behandeling van alle kandidaten te waarborgen. Deze maatregel beoogde vooral bewustwording te creëren onder werkgevers over de implicaties van discriminatie.

Hoewel het wetsvoorstel in eerste instantie steun genoot van diverse politieke partijen, waaronder de VVD en de ChristenUnie, rees er later bezorgdheid over de mogelijke negatieve effecten ervan. Met name werd gevreesd voor een toename van de regeldruk voor bedrijven, vooral voor kleinere ondernemingen. Om deze zorgen tegemoet te komen, heeft minister Van Gennip het wetsvoorstel aangepast.

Een van de belangrijkste aanpassingen was de verhoging van de ondergrens voor de toepassing van de wet: deze zou alleen van toepassing zijn op bedrijven met minstens 50 werknemers, in plaats van de oorspronkelijke 25. Daarnaast werd toegezegd dat bedrijven twee jaar de tijd zouden krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving, zonder directe handhaving. Bovendien werd benadrukt dat indien nodig verdere aanpassingen aan de wet zouden worden overwogen op basis van de praktijkervaringen.

Ondanks deze concessies slaagde minister Van Gennip er niet in om alle twijfels weg te nemen. Hoewel sommige Eerste Kamerleden van de ChristenUnie overtuigd werden door de toezeggingen, bleef de VVD zich tegen het wetsvoorstel verzetten.

Voors en tegens van het wetsvoorstel

Voordelen:

  1. Gelijke kansen bevorderen: Het wetsvoorstel was gericht op het creëren van een eerlijker werving- en selectieproces, wat cruciaal is voor een rechtvaardige samenleving.
  2. Noodzaak van regelgeving: Zelfregulering bleek ontoereikend, zoals opgemerkt door het College van de Rechten van de Mens en het NVP. Wetgeving was nodig om echte verandering te bewerkstelligen.
  3. Toezicht en handhaving: Strengere toezichtsmaatregelen zouden werkgevers aansporen om discriminatie serieus te nemen en gelijke kansen te bevorderen.

Tegens:

  1. Regeldruk voor kleine bedrijven: Een van de belangrijkste bezwaren tegen het wetsvoorstel was de vrees voor extra administratieve lasten, met name voor kleine bedrijven.
  2. Uitvoerbaarheid en handhaving: Er waren twijfels over de praktische uitvoering en handhaving van de wet, wat vragen opriep over de effectiviteit ervan in de praktijk.

Het verwerpen van het wetsvoorstel voor gelijke kansen bij werving en selectie is een teleurstellende ontwikkeling voor degenen die zich inzetten voor een eerlijke arbeidsmarkt. Hoewel aanpassingen worden overwogen, blijft het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen het bevorderen van gelijke kansen en het verminderen van regeldruk voor bedrijven. Het is van cruciaal belang dat alle belanghebbenden blijven streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar discriminatie geen plaats heeft.

Foto van auteur.
Jasmine Hakkert
Product Marketing Manager